Under drygt ett års tid har förskoleutveckling.nu samverkat med Borås stad och förskolan KreaNova genom webbutbildningen Mångfaldens förskola. Nu var det dags igen att ses live för fördjupande samtal och uppföljning av processen med all förskolepersonal, rektor och stadens språkutvecklingsledare. 

Var är vi och vart ska vi?

Kapitlen och modulerna som tidigare fokuserats är i första hand kapitel 3 och 13. Nu kände de sig mogna för att ta sig an ett nytt kapitel och lotten
föll på kapitel och modul 4, om ”stöttning”. Vi reflekterade över begreppet stöttning, vad det är och inte är, och vi omsatte teorin i praktisk handling genom videofilmer från praktiken och interaktiva övningar. 

Strukturen på KreaNova och under dagen

Därefter var det dags för arbetslagen att fortsätta fördjupa det lästa kapitlet och film 1 i modul 4 som de sett inför den här träffen. Arbetslagen fick uppgifter att genomföra för ökad förståelse och fördjupning.

Under tiden arbetslagen var aktiva samlades de inom förskolan utsedda processledarna, rektor och den övergripande språkutvecklingsledaren för fortsatt handledning kring kap. och modul 4. 

Vi följde även upp och fördjupade arbetet med att formulera tydliga och utvärderingsbara språkmål, målkriterier och pedagogiska handlingar för arbete i riktning mot målen. Ett arbete som påbörjades genom kapitel och modul 3. Vi samspråkade om presentationen de tagit del av under förmiddagen och tittade sedan på film 2 i modul 4 med uppföljande samtal om stöttning och om relationen mellan språk och exekutiva förmågor samt statisk respektive dynamisk lärandeidentitet. Alltså det kapitel 4 och film 2 i modul 4 handlar om. 

Vad ser vi? Vad sker? Vad är bra?

  • Vi konstaterar att det är framgångsrikt att ha både lokala processtödjare och en central språkutvecklare med i processen som stöttar rektor och övriga medarbetare. 
  • Det är också viktigt med extern expertis via Förskoleutveckling.nu för lagom stora utmaningar och för att förskolan ska hålla god styrfart och fokus på målen med insatsen. 
  • Det är ett vinnande koncept att skynda långsamt med kapitlen och modulerna. 
  • Vi är även överens om att kunskapen om det systematiska kvalitetsarbetet hänger ihop med hur väl det går att omsätta innehållet i webbutbildningen Mångfaldens förskola. När vi exempelvis ökar förmågan att formulera tydliga utvärderingsbara verksamhetsmål med fokus på de språkliga förmågorna blir det lättare att se hur de pedagogiska handlingarna har gynnat barnen och deras utveckling. 
  • Vi konstaterar även att ett hot mot förbättringsarbetet och ökad kvalitet är att pedagoger slutar och nya kommer till som inte har kunskap om det arbete som bedrivits eller om innehållet i Mångfaldens förskola. Det behövs en plan för kompetensförsörjningen så att arbetet inte stannar upp. 

Tack till Borås och förskolan KreaNova för ert engagemang i frågor som rör flerspråkiga barns utbildning och likvärdigheten inom utbildningssystemet. 

Övrigt