Introduktion till boken

Kunskap om flerspråkiga förskolebarns socialisation, identitets­skapande, lärande och utveckling blir allt viktigare i en tid av ökad mångfald i samhället. Ett uttryck för detta är den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 18, som i hög grad präglas av värden som rör demokrati, delaktighet och alla människors lika värde, liksom vikten av välutvecklad svenska och andra modersmål. Sammantaget är det ett omfattande uppdrag som förskolan har och därför av största betydelse att förstå på djupet. Men vad är det som i grunden bidrar till en mer jämlik förskola för alla barn? Och hur når man dit?

Anniqa Sandell Ring lyfter fram praktiknära forskning om likvär­dighet, andraspråks- och flerspråkighetsutveckling samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan. Boken ger på så vis ett handfast stöd på vetenskaplig grund och visar genom en mängd exempel från praktisk verksamhet hur teorin kan omsättas i förskolans vardag. Författaren beskriver ett systematiskt, kompetensutvecklande arbete där kvalitet i pedagogiska relationer är ledord. Mångfaldens förskola: Flerspråkighet, omsorg och undervisning riktar sig främst till blivande och verksamma barnskötare, förskollärare och rektorer.

Hela boken finns inläst och kan beställas här på hemsidan.

Bokomslag för boken Mångfaldens förskola flerspråkighet, omsorg och undervisning av Anniqa Sandell Ring

4.0

i betyg av Lektör Eva Lexell Törnblom för BTJ-häftet

Förskolorna idag präglas av kulturell, social och språklig mångfald. Forskning visar att flerspråkighet och litteracitet på flera språk ger kognitiva, språkliga och kunskapsmässiga fördelar. Anniqa Sandell Ring, med 30 års erfarenhet som förskollärare, lärare och med kompetensutveckling i områden där flerspråkiga barn och elever är i majoritet, är väl insatt i förskoleverklighetens utmaningar och svårigheter. Hon har också en masterexamen och arbetar vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.


Språk är makt

Recension av Pedagog Örebro

Jag läser boken Mångfaldens förskola och det är en fras som stannar kvar länge hos mig och det är Språk är makt. Arbetet med att utveckla och stötta varje barns språkutveckling är så oerhört viktigt, inte bara för att de ska ha det bra och utvecklas på förskolan utan för att de sedan ska lyckas i skolan och som vuxna ha en god självkänsla och känna sig delaktiga i samhället.

Artikel om boken och författaren

Flerspråkighet i förskolan – en demokratisk fråga

I dagens förskola finns många barn med ett annat modersmål än svenska. Att ge små barn, oavsett bakgrund, möjlighet att utveckla ett rikt första- och andraspråk är en förutsättning för likvärdighet och en viktig del av förskolans uppdrag. Om det handlar Anniqa Sandell Rings nya bok Mångfaldens förskola. Flerspråkighet, omsorg och undervisning.