Lektör Eva Lexell Törnblom

Lektör Eva Lexell Törnbloms recension av Mångfaldens förskola för BTJ-häftet

Förskolorna idag präglas av kulturell, social och språklig mångfald. Forskning visar att flerspråkighet och litteracitet på flera språk ger kognitiva, språkliga och kunskapsmässiga fördelar. Anniqa Sandell Ring, med 30 års erfarenhet som förskollärare, lärare och med kompetensutveckling i områden där flerspråkiga barn och elever är i majoritet, är väl insatt i förskoleverklighetens utmaningar och svårigheter. Hon har också en masterexamen och arbetar vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Tillsammans med en mängd pedagoger har hon utforskat hur teorin kan omsättas i praktisk handling. Läsaren får en grundlig genomgång av vad som krävs för att alla barn ska få sin rätt till likvärdig språkutveckling i förskolan. På ett imponerande enkelt språk ger författaren en utförlig redovisning av den aktuella andraspråks- och flerspråkighetsforskningen och hur denna språkinlärning specifikt fungerar. Därifrån utvecklar hon varför och hur pedagogerna behöver arbeta. Hon betonar vikten av hög kvalitet i de pedagogiska relationerna, föräldrarnas betydelse, att pedagogerna använder ett rikt och nyanserat språk och att ständigt i vardagen arbeta analyserande, språk- och kunskapsutvecklande utifrån barnets kognitiva mognad. Mångfaldens förskola är en mycket värdefull, viktig och välskriven bok som särskilt vänder sig till blivande och verksamma barnskötare, förskollärare och rektorer.

Helhetsbetyg: 4 (skalan för helhetsbetygen är femgradig enligt följande: 5 – Briljant; 4 – Mycket bra; 3 – Bra; 2 – Ordinär; 1 – Undermålig)

Publiceras i BTJ-häftet nr 10, 2021.

Övrigt