Vanliga frågor och svar

Vad kostar en inspirationsföreläsning/kickoff-föreläsning på ca två timmar?

Jag prioriterar i första hand långsiktiga insatser som jag verkligen tror kan leda till ökad kvalitet och måluppfyllelse. Är föreläsningen en del av ett större sammanhang kan det vara aktuellt med ett samarbete. Kostnaden bestäms utifrån önskemålen.

Kan du komma till oss i x kommun och föreläsa för all personal?

Se svaret ovan. Jag erbjuder främst flexibla digitala utbildningslösningar. Möjligen kan en träff vara aktuell beroende på vilken insats ni väljer och hur förutsättningarna för att träffas ser ut.

Kan medarbetare på förvaltningen och rektorer delta i dina utbildningar?

Det är en stor fördel att chefer, rektorer och medarbetare med andra befattningar och uppdrag läser ett kapitel i taget i boken mångfaldens förskola, tittar på filmerna i varje modul och tar del av de uppgifter pedagogerna genomför i den pedagogiska praktiken (även om endast pedagogerna genomför uppgifterna). De kommuner vars ledning deltagit i utbildningarna och förankrat insatstsen i organisationen och det systematiska kvalitetsarbetet lyckas bäst med förändringsarbetet på både kort och på lång sikt.

Kan blivande förskollärare och barnskötare ha nytta av det du erbjuder?

Ja absolut! Min erfarenhet är att det behövs mer kunskap om andraspråks- och flerspråkighetsutveckling och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i lärosätesutbildningarna. Min bok och innehållet i modulerna erbjuder både teori och konkreta exempel från praktiken.

Kan du föreläsa för all personal typ imorgon? ?

Jag är så glad och tacksam över det stora intresset för min bok och för mitt pedagogiska stöd. Genom de digitala utbildningslösningar jag nu kan erbjuda, som uppdragsgivare efterfrågat under lång tid, blir jag betydligt mer tillgänglig med kort framförhållning och på bredare front. Detta utan att kvaliteten påverkas negativt. Det ska vi tillsammans se till! Jag hoppas att det jag kan erbjuda verkligen ska leda till något gott för både personalen och barnen och att jag kan fortsätta skapa varma och goda relationer med mina samarbetspartners.

Kan man beställa vilken kompetensutveckling som helst av dig för pedagogerna i förskolan?

Nej, tyvärr inte. Det jag kan erbjuda utgår från min bok mångfaldens förskola. Önskar ni andra typer av insatser som rör flerspråkiga barn rekommenderar jag er att kontakta min tidigare uppdragsgivare, nationellt centrum för svenska som andraspråk (nc), vid Stockholms universitet.

Passar din bok och utbildningarna även för förskoleklassens- och fritidshemmets lärare?

Ja, det går alldeles utmärkt att involvera dessa lärare och verksamheter. Jag utgår från förskolans läroplan i min bok men det går enkelt att omsätta till skolans läroplan och undervisning.

Vilket syfte har tjänsten

Förskoleutveckling som bygger på boken Mångfaldens förskola: Flerspråkighet, omsorg och undervisning (Sandell Ring, 2021). Kompetenshöjande insatser gentemot förskolan inom området flerspråkighet, andraspråksutveckling och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Digital webbutbildning som syftar till att öka medarbetares digitala kompetens och stärka det kollegiala lärandet och systematiska kvalitetsarbetet.

Finns det reklam i tjänsten?

Nej!

I vilka plattformar eller operativsystem stödjer ni?

Vi erbjuder en webbtjänst som stöds fungerar på ChromeOS, Windows och MacOS

Hur gör användaren för att få tillgång till ett konto?

Användare godkänner mailinbjudan från en administratör och väljer själv eget lösenord till konto för inloggning.

Hur gallras personuppgifter kopplat till ett användarkonto?

Personuppgifter gallras i samband med administratörers upplägg och hantering av organisationer, uppdragsgivare och användare och i samband med upplägg, avslut och hantering av licenser. Läs mer om hur vi hanterar persondata i vår integritetspolicy här.

Vilka personuppgifter behandlar ni för att kunna tillhandahålla tjänsten?

Namn, postadress, epostadress, telefonnummer och fakturauppgifter för personer i ledningsfunktion. Namn, epost och arbetsplatsens namn för anställda medarbetare i förskolan. Läs mer om hur vi hanterar persondata i vår integritetspolicy här.

I vilket syfte behöver ni behandla respektive personuppgift utifrån den beskrivna behandlingen?

För att kunna registrera licenser, organisationer och användare av plattformen. Läs mer om hur vi hanterar persondata i vår integritetspolicy här.

Överförs personuppgifter utanför EU/ESS

Nej! Läs mer om hur vi hanterar persondata i vår integritetspolicy här.