Hej, rektor Maria Lilja här!

Här kommer en beskrivning av våra workshoppar vi hade förra veckan. 100 pedagoger var indelade i 4 tvärgrupper. Blandat med yrkesgrupper och från olika förskolor. Varje pass var 3 timmar inkl. fika o bensträckare. Vi fick mycket positiv respons efteråt och de flesta verkade nöjda. Värdefullt att få sitta ner i lugn o ro ett lite längre pass och verkligen borra ner sig i kapitel 7 ihop med kollegor.

Vi valde ut delar från kapitlet som vi tyckte var viktigt att fördjupa tillsammans och vi skapade en powerpoint som vi gick igenom tillsammans.

Så här ser vår utvecklingsplan ut för 2021-2024

Mål : I juni 2024 har Vivalla förskolor ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som genomsyrar utbildningen och som vilar på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet

Delmål: Så här ska det se ut på våra förskolor när målet är nått:

  • alla pedagoger har ett interkulturellt förhållningssätt  
  • lärmiljöerna är inbjudande, tydliga och stimulerar till språk och kommunikation  
  • alla pedagoger använder bildstöd och stödtecken  
  • alla pedagoger har kunskap om vad stöttning innebär och använder det som förhållningssätt i utbildningen 
  • alla pedagoger bidrar till en varm, relationell miljö och arbetar utifrån höga förväntningar på barnen 
  • alla pedagoger är medvetna om och arbetar utifrån interaktionens betydelse för barnens socialisation, lärande och utveckling 
  • alla pedagoger har kunskap om andraspråksutveckling och arbetar medvetet för att utveckla både vardagsspråk och kunskapsrelaterat språk hos barnen 

Här är de effekter vi önskar se i förhållande till just kapitel och modul 7

Effekt på kort sikt: Pedagogerna får en förståelse för att vardagsspråk och kunskapsrelaterat språk skiljer sig och börjar använda sig av ett mer kunskapsrelaterat språk i sin undervisning. 

Effekt på kort sikt: Alla pedagoger förstår vad kognition eller tänkande innebär och hur graden av kognition förändras beroende på vad vi vuxna gör, hur vi ställer frågor, samtalar med barnen och planerar utformningen av miljön.

Effekt på lång sikt: Pedagoger kan identifiera vad kognitivt krävande aktiviteter är (aktiviteter som utmanar tanken, tänjer tankens gränser och stimulerar kunskapandet) för de barn vi möter varje dag och erbjuder dessa aktiviteter och uppgifter i meningsfulla sammanhang i sin undervisning. 

Pedagogerna använder Cummins fyrfältare som en del i planerandet av undervisningen för att hitta barnens proximala utvecklingszon där man har en undervisningsmiljö som är både stöttande och utmanande och har en medveten riktning mot ett mer kontextreducerat/kunskapsrelaterat språk. Det leder till att barnen lättare kan utveckla ett effektivt och språkligt tankeverktyg, ett kunskapsrelaterat språk. 

Deltagares processreflektioner