Skolforskningsinstitutet

Ett rikt språk är en förutsättning för lärande, men också för delaktighet och social inkludering. Rapporten är ett sätt att synliggöra arbetssätt och insatser i förskola och förskoleklass som i forskning visat sig kunna främja och stödja språk-, läs- och skrivutveckling för barn med ett annat modersmål än svenska, samtidigt som deras sociala inkludering står i fokus. Mycket av det som berörs i rapporten känns igen och stämmer överens med innehållet i boken och webbutbildningen Mångfaldens förskola

Forskning & annat relevant