I Göteborg vidgas just nu Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt till att omfatta fler och fler förskolor. Vi är nu 60 förskolor, ca 90 processledare och 37 rektorer utspritt över staden och vi planerar för att fler ska kunna påbörja denna kompetensutvecklingsinsats (i Göteborg använder vi förkortningen SOKA).

Rektor och processledare leder arbetet

Rektor leder insatsen med stöd av processhandledare som i sin tur stöttar det gemensamma lärandet att omsätta innehållet till förskolans praktik utifrån varje förskolas lokala förutsättningar. Processhandledarna och rektorerna deltar på stadengemensamma lärträffar som stöds och leds centralt på Förskoleförvaltningen.

Boken och webbutbildning Mångfaldens förskola

Som stöd för insatserna har vi valt boken Mångfaldens förskola samt den tillhörande webbutbildningen via en webbplattform. Våra processledare på förskolorna uttrycker att denna kombination av stöd är viktigt för att kunna stödja de processer som sker på förskolorna.

Något som är centralt är den stora flexibiliteten i upplägget och vikten av att förskolorna utgår ifrån sitt eget nuläge. Var befinner vi oss och vad bygger vi vidare med? Plattformen och modulerna används därför med en bred variation. Några förskolor använder plattformen i sin helhet medan andra använder utvalda delar, som loggbok, inlästa kapitel och fördjupningsfilmer.

Några röster från våra medverkande

Det som har betytt mest för mig är att jag är mer medveten om viktiga faktorer som är avgörande för att det ska ske ett kollegialt lärande samt att plattformen är något jag tar mycket hjälp av. Jag har också fått djupare förståelse för vad språkutvecklande arbetssätt är.

Det gedigna materialet inklusive allt stödmaterial i den digitala plattformen kopplat till respektive kapitel i Mångfaldens förskola.

Det är guld värt att kapitlen finns inlästa – detta är SÅ bra!

Att få möta andra i kollegialt lärande. Att få dela tankar, erfarenheter och reflektioner med varandra i relation till boken. Att utvecklingsledarna har gjort detta med röda trådar och som en progression i vår gemensamma utveckling.

Jag har blivit mer medveten i min roll som processledare och har jobbat mycket med mig själv och hur jag i min roll bidrar så att det kan bli en bestående lärande.

Att träffa andra kollegor, läsa, grotta ned oss med er goda handledning och tålamod. Vilken resa vi startat!

Tänk att en centralt ledd insats kan leda till så stor utveckling lokalt på förskolorna. Ja, vilken resa vi startat!

// Elin Ivarsson, Rebecka Hesse och Carina Koch Samuelsson

Deltagares processreflektioner