Räcker det att barn befinner sig i en stimulerande miljö där man pratar och läser, eller kan ett än mer strukturerat stöd i förskolan ge bättre effekt på språkutvecklingen? Det hoppas forskningsledaren Peter Andersson Lilja få svar på i forskningsprojektet som nu startar på Högskolan i Borås.

Vår hypotes är att båda metoderna gynnar barns talspråksutveckling, men att den mer stöttande metoden särskilt gynnar barn med annat modersmål än svenska

Peter Andersson Lilja
Forskning & annat relevant