En gemensam plan

I Vivalla började vi terminen med att göra en gemensam plan för vårt skolutvecklingsarbete SKUA – Mångfaldens förskola. Den planen gjordes av ledningsgruppen som består av utvecklingsledare, specialpedagoger och rektorer. 

Varje rektor gjorde sen ett kalendarium där vi skrev in vad vi ska göra och när. Fasta återkommande forum är tex en pedagogiskt konferens 1 timme direkt efter att vi haft APT, var fjärde vecka samt förskollärarträffar där förskollärare inom resp. rektorsområde ses (också var 4:e vecka).

Sen finns en del andra forum som inte är lika frekvent återkommande. Vi har ju tex studiedagar (5 per år) samt extra fördjupningshalvdagar i tvärgrupper, varje termin. 

Gruppsamtal med alla arbetslag

Terminen började med att vi rektorer hade ”gruppsamtal” med alla arbetslag. Fokus på det samtalet är att arbetslaget och rektor samtalar om arbetslagets plan för året utifrån läroplan och vår egen utvecklingsplan. Frågorna som ställs där är:

 1. Hur ska arbetslaget arbeta för att nå målen? Ta fram utvecklingsplanen och gå igenom de delmål som finns under de övergripande målen. Vad behöver göras för att vi ska nå dit?  
 2. Har avdelningen egna mål att arbeta emot? Finns det några utvecklingsområden, identifierade i det systematiska kvalitetsarbetet?  
 3. Vilka styrkor har arbetslaget och vilken kompetens finns? Används kompetensen effektivt/fullt ut?  
 4. Hur ser det ut när arbetslaget nått målet? 
 5. Hur ser förutsättningarna ut? Behöver arbetslaget något stöd?  
 6. Hur fungerar samarbetet inom arbetslaget samt med andra avdelningars arbetslag?  
 7. Vad är viktigt för att ni ska trivas i ett arbetslag?  
 8. Annat som arbetslaget vill samtala om?  

Enskilda medarbetarsamtal

Nu fortsätter vi rektorer med enskilda medarbetarsamtal med varje enskild medarbetare. Samtalet kopplas ihop med gruppsamtalet och vi pratar om mål och riktlinjer och hur du som enskild pedagog tänker bidra till undervisningen. 

Samtalet har också en del där vi pratar arbetsmiljö och sätter en utvecklingsplan framåt.

Frågorna om mål och riktlinjer ser ut så här:

”Ditt arbetssätt kopplat till läroplanen och våra gemensamma mål: 

 1. Hur tänker du att dina egna insatser som pedagog bidrar/ska bidra till måluppfyllelse? Berätta! Ge gärna konkreta exempel.  
 2. Vilka lärdomar och insikter har du fått av skolutvecklingsarbetet (SKUA Mångfaldens förskola) och hur märks det för barnen? Finns det förutsättningar för dig som pedagog att arbeta mot målen? 
 3. Förskollärare – hur gör du för att ansvara och leda undervisningen på din avdelning/förskola? 
Deltagares processreflektioner